วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน ปุ๋ยพันธ์ใหม่ขวัญใจเกษตรกรไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

อีเขียวนาโน 

สาระเรื่องปุ๋ย
 อีเขียวนา  ปลอดสารเคมี 100% 

สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยนาโนที่ใช้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับพืชและดินแต่ละชนิด ในไทยใช้มากถึงปุ๋ยปีละ 3 ล้านตัน หากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง จะสามารถลดปริมาณใช้ปุ๋ยได้มากกว่าร้อยละ 30 ทำให้ ประหยัดเงินค่าปุ๋ยได้มากถึง 8,000-10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานด้านเกษตรได้ทำเอกสาร คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ เช่น คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจตามค่าวิเคราะห์ของดินและตามลักษณะเนื้อดิน
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แต่เกษตรกรยังคงใช้ปุ๋ยในรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือใช้ปุ๋ยโดยไม่ได้นึกถึงความต้องการของดินหรือพืช มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมากพืชหนึ่ง พื้นที่เพาะปลูกมัน
สำปะหลังของประเทศไทยมีเท่ากับ 7,478,753 ไร่ มีผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 3,668 กิโลกรัมต่อไร่
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นทีเพาะปลูก เท่ากับ 4,124,456 ไร่  เป็นสัดส่วนที่สูงเมือเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ


อีเขียวนาโน999.com สั่งกี่แคปซูลก็ได้

อีเขียวนาโนของแท้ต้องมีหนังสือรับรองจากเซ็นทรัลแล็ป ม.เกษตรซุปเปอร์กรีน นาโน แค็ปซูล เป็นสารออร์แกนิคธรรมชาติ จึงปลอดภัยกับทุกคน


จังหวัดมหาสารคาม สามารถขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้มากขึน เพือให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่ ดังนั้นการวิจัยทดสอบอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมและประหยัดสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ได้เลือกแปลงข้าวโพดของเกษตรกรบ้านทิพย์โสต อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นแปลงทดลอง เนืองจากอำเภอโกสุมพิสัยเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของจังหวัด
และเลือกมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 เป็นพืชทดสอบเนื่องจากเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที
เกษตรกรในท้องถิ..นนิยมปลูกมากโดยให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู ซึ..งการ
วิจัยทดสอบการใช้อัตราปุ๋ยเคมีต่างกันสำหรับปลูกมันสำปะหลังจึงได้ดำเนินการศึกษาในฤดูปลูก
2548 ถึงฤดูปลูก 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสำปะหลัง

อีเขียวนาโน 1 แค็ปซูล  

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน วิธีการเลือกซื้อปุ๋ย

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลก 

 ปุ๋ยนาโน วิธีการเลือกซื้อปุ๋ย

ตรวจฉลากตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยฉลากที่ภาชนะหรอหีบห่อบรรจุปุ๋ยต้องเป็นภาษาไทยและฉลากต้องแสดงดังนี้ สูตรปุ๋ย  ซื่อทางการคา้ และมีคําว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรยี์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยแคปซูล  ระบุที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตของผู้ผลิต ผู้นําเข้าปุ๋ย ผู้จําหน่าย
 เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรอหีบห่อบรรจุปุ๋ย  ทะเบียนปุ๋ย
 ปริมาณธาตุอาหารรับรอง อินทรียวัตถุรับรอง หรือจุลินทรีย์รับรอง น้ําหนักสุทธหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยตามระบบเมตริก วิธีการเกบรักษาของปุ๋ย   วัสดุรองรับของปุ๋ยนาโน  วันที่ผลิตและสิ้นอายุของปุ๋ยแคปซูล  ผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว ทนแล้ง ทนหนาว ไล่เพลี๊ย ไล่แมลง หอยเชอรี่ ปรับปรุงดิน

 อีเขียวนาโน แคปซูลเดียวเท่ากับ ปุ๋ยเม็ด 2 กระสอบ ใช้ได้ 2-4 ไร่ ยอดเยี่ยมจริงๆ

1 แคปซูล ราคา 150 บาท ... 20 แคปซูล (เท่ากับปุ๋ย 2 ตัน) ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน รอบรู้เรื่องปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อีเขียว ส่งฟรี


อีเขียวนาโน สาระ รอบรู้เรื่องปุ๋ย 

คุณสมบัติเด่น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
เป็นแหล่งธาต อาหารหลักและรองที่มีธาตุอาหารและจุลธาตแก่พืชความเพียงพอต่อความตองการของพืชในการเติบโตและให้ผลผลิตมาก มีจลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช

แคปซูลนาโน
ซุปเปอร์กรีน แคปซูลนาโน เอ็กซ์ตร้า


เยสไอแคน

เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 


การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร   ธาตอาหารในปุ๋ยอีเขียวนาโน จะมปริมาณแตกต่างกันขึ้นก้ับชนิดและวัตถุดิบที่ใช้


วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ไร่อ้อย 30 กว่าไร่ เห็นผลทันใจหลังฉีดอีเขียวนาโนครั้งเดียว

เกษตรกรยืนยันคุณภาพ อีเขียวนาโนดีและคุ้มค่า

ไร่อ้อยคุณรัดดา 30 กว่าไร่  ฉีดอีเขียวนาโนครั้งเดียว ตอห้า และตอเจ็ด หน่อ ต้นขึ้นเยอะมาก ใบใหญ่เสมอกัน รับแสง  ประกวดได้รางวัลที่ 1 ประหยัดค่าปุ๋ยจากหลักแสนเหลือไม่กี่พันน่าทึ่ง รีบมาลองใช้กัน อีเขียวนาโน

การใช้อีเขียวนาโน นำเข้าใช้ได้ผลจริง เกษตกรยกนิ้วให้

คำแนะนำอีเขียวนาโน 
1 แคปซูลเท่ากับ ปุ๋ยเม็ด 2 กระสอบ 100 กิโลกรัม ใช้ได้ 2-4 ไร่  การฉีดพ่นเพื่อการบำรุง ถ้าขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือถ้าไม่ค่อยมีแรงงานก็ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ไม่รอฟ้ารอฝน ฉีดพ่นได้เลย (แต่ถ้ากรณีเป็นปุ๋ยเม็ด ต้องรอฝนตกถึงจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้) ถ้ามีแมลงรบกวนหรือเป็นโรค ก็ให้ฉีดพ่นบ่อยขึ้น ถ้าเป็นพืชล้มลุก ก็ฉีดพ่นทุกๆ 3-4 วัน
พื่ชยืนต้น ก็ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน  แต่ให้ผสมเจือจางหน่อย โดยเพิ่มน้ำอีก 20-40 ลิตร
ปกติฉีดปุ๋ยตอนเช้าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุด 
กรณีเป็นพืชยืนต้น ให้ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อ 1 แคปซูล
กรณีเป็นพืชล้มลุก ให้ผสมน้ำ 100-120 ลิตร ต่อ 1 แคปซูล ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน


การใช้อีเขียวสำหรับต้นหอม  ยืนยันคุณภาพจากผู้ใช้อีเขียวนาโน ถ้าไม่อยากให้ไปโตที่หัว จะฉีดอย่างไร (ต้องการให้ลำต้นโต ไม่ใช่หัว) ให้เริ่มฉีดอีเขียวตอนต้นสูงประมาณ 1 คืบ โดยผสมน้ำ 100-120 ลิตร ฉีดทุกๆ 15 วัน
ข้อแนะนำ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูก ให้ลองเอาเมล็ดข้าวโพด ใส่กาละมังแล้วฉีดพ้น คลุกเคล้าให้ทั่วก่อนลงหยอด ถ้าใช้เครื่องรอให้แห้งก่อน จะทำให้แตกรากได้ดี และโตเร็ว

สวนมะนาว จ.อุดรธานี ใช้อีเขียวนาโน ลูกดกต้นแข็งแรง
ข้อควรระวังอีเขียว

- อย่าผสมปุ๋ยอีเขียวนาโนกับยาฆ่าหญ้าหรือสารเคมีแรงๆ
- ไม่ควรใช้กับผักสลัดเพราะใบจะมีสีเขียวเข้มเกินไป ซึ่งผู้บริโภคจะไม่ชอบ ส่วนใหญ่จะสีเขียวออกเหลืองอ่อนๆ


สั่งซื้อ อีเขียวนาโน พร้อมรับส่วนลด 098 104 3374 

ซุปเปอร์กรีน นาโน แค็ปซูล เป็นสารออร์แกนิคธรรมชาติ ปลอดภัยต่อเกษตรกร


ไร่ข้าวโพดใช้อีเขียว ดีจริงจึงบอกต่อ

ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุม

เหตุผลของการกำหนดเป็นสินค้าควบคุม และการใช้มาตรการ ปุ๋ยเคมี เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ หาก ราคานำเข้ามีราคาสูงขึ้น ราคาขายในไทย ก็จะปรับราคาตามมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็น ปัจจัยการผลิต ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ป้องกันการฉวยโอกาสการเอารัดเอาเปรียบ หากราคานำเข้าในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงปริมาณปุ๋ยเคมีที่อยู่ในความ ครอบครองของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผู้บริโภค ได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ สินค้า

มาตรการ 1


 ให้ผู้ประกอบการแจ้งราคา รายละเอียดสินค้า ส่วนลด และห้ามจำหน่าย แตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต 2) ให้ผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้างผลิต/ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายที่มีปริมาณการจำหน่ายเดือนละตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป แจ้งปริมาณการซื้อ ปริมาณการผลิต ปริมาณการว่าจ้างผลิต ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 3) ให้ผู้ค้าปลีกต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย

อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน  1 แคปซูล ราคา 150 บาท
20 แคปซูล ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล ราคาเฉลี่ย 80 บาทต่อแคปซูล สั่งได้เลยวันนี้ รับประกันใช้ดีจริง 
 โืทร.098 104 3374  Line ID ; w-podjanee แคปซูล นาโน

ปุ๋ยนาโน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน แคปซูลเดียวก็ส่ง

อีเขียวนาโน สุดยอดอาหารเสริมพืช แคปซุลละ 150 บาท


รอบรู้เรื่องปุ๋ย 
การผลิต (อีเขียวนาโน)

ปุ๋ยโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำซากสิ่งมีชีวิตใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ซึ่งเป็นการบำรุงทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ทางเคมีคือ ซากนั้นจะค่อยๆสลายตัวและปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชดูดใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนทางด้านกายภาพนั้นจะช่วยทำให้ดินร่วนซุย และพืชสามารถดูดซับน้ำได้ดีขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ มีธาตุอาหารต่ำ ปริมาณและสัดส่วนไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังต้องใช้ปริมาณมากจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของพืช ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้มีหลายชนิด ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด 
ปุ๋ยหัววัวคันไถอีเขียวนาโน


  ปุ๋ยอนินทรีย์  เป็นปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการทางเคมี ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สำคัญ 3 ชนิดคือ ธาตุไนโตรเจน ( N )  ธาตุฟอสฟอรัส ( P ) และธาตุโปแตสเซียม ( K )หรือที่เรียกว่า ปุ๋ย N-P-K  -  อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน

1 แคปซูล ราคา 150 บาท ... 20 แคปซูล  ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล 
ส่งฟรีทั่วประเทศ มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง พกง. 

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ


รอบรู้เรื่องปุ๋ย โดยอีเขียวนาโน 

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยใช้เองได้ เพราะต้นทุนสูงอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี มีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีขายทั่วโลก แม่ปุ๋ยโปแตสเซียม ไทยนำเข้าจากแคนาดา และเยอรมนี ในขณะที่ประเทศไทยกลับไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้เพียงพอ  จึงต้องพึ่งพาการนำเข้า โดยแม่ปุ๋ยที่นำเข้าได้แก่  แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนนำเข้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกา    สำหรับการส่งออกพบว่ามีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเล็กน้อย เช่น อินโดนีเซียลาว  กัมพูชา   เป็นต้น โดยส่งออกในลักษณะของปุ๋ยผสม ทำให้การนำเข้าบางส่วนเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกอีกต่อหนึ่ง ปุ๋ยนาโน

อีเขียวนาโน รับส่วนลด 098 104 3374 ยืนยันสินค้าคุณภาพระดับทริปเปิ้ลเอ นำเข้าจากต่างประเทศจริงการฉีดพ่นเพื่อการบำรุง ถ้าขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือถ้าไม่ค่อยมีแรงงานก็ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ไม่รอฟ้ารอฝน ฉีดพ่นได้เลย (แต่ถ้ากรณีเป็นปุ๋ยเม็ด ต้องรอฝนตกถึงจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้) 
อีเขียวนาโน  สินค้าคุณภาพเกรดเอ นำเข้าใช้ได้ผลจริง เกษตกรยกนิ้วให้

1 แคปซูล ราคา 150 บาท สั่งกี่แคปซูลก็ได้ มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง 

ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยเคมี,การทําปุ๋ยหมัก

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างคนใช้อีเขียวนาโน นวัตกรรมระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ การฉีดพ่นเพื่อการบำรุง ถ้าขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือถ้าไม่ค่อยมีแรงงานก็ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ยืนยันคุณภาพจากผู้ใช้อีเขียวนาโน คุณณรงค์ ผอ.หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี คนปัจจุบัน


ป้าต่าย จังหวัดสระแก้ว  ปลูกผักสวนครัว ตังโอ๋ กระเทียม  ใช้อีเขียวนาโนเดือนเดียว ใบใหญ่ เขียวสด โตเร็ว ได้น้ำหนัก  จากค่าปุ๋ยหลักพัน เหลือหลักร้อยประหยัดสุดสุด


อีเขียวนาโน สามาถละลายน้ำได้ แลกเปลี่ยนประจุได้ เป็นด่างสามารถดูดซับแร่ธาตได้ดี มีคุณสมบัตรเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้น 
พื่ชยืนต้น ก็ฉีดอีเขียวพ่นทุกๆ 5-7 วัน   โดยเพิ่มน้ำอีก 20-40 ลิตร แต่ผสมให้เจือจางหน่อย

อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน


ชมวีดีโอแนะนำ อีเขียวนาโน อีเขียวนาโน999.com


อีเขียวนาโน ปุ๋ยแคปซูล ขายดีอันดับหนึ่ง 1 แคปซูล เท่ากับ ปุ๋ยเกรดเอ 2 กระสอบ


เร่งราก เร่งผล เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว ทนแล้ง ทนหนาว ไล่เพลี๊ย ไล่แมลง หอยเชอรี่ ปรับปรุงดิน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน นวัตกรรมการเกษตรเจ้าแรกของโลก 1 แคปซูลใช้ได้ 2-4 ไร่ เกษตรที่ได้ใช้กับพืชชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ได้ผลผลิตดีกว่าปุ๋ยกระสอบ และให้ผลผลิตดีกับพืชทุกชนิด ดังรายการด้านล่างมีทั้งแบบวิดีโอและภาพ http://www.อีเขียวนาโน999.com

อีเขียวนาโน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รับส่วนลด โทร.098 104 3374

อีเขียวนาโน  สุดยอดอาหารเสริมพืช นวัตกรรมการเกษตรระดับโลก จากประเทศอิสราเอล-แคนาดา ปลอดสารเคมี 100% เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ปรับปรุงดิน นวัตกรรมการเกษตรเจ้าแรกของโลก 1 แคปซูลใช้ได้ 2-4 ไร่

นักวิจัย ยืนยันสินค้าคุณภาพเกรดเอ นำเข้าจากต่างประเทศจริง ใช้ได้ผลจริง
1 แคปซูล ราคา 150 บาท ... 20 แคปซูล  ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล
 ส่งฟรีทั่วประเทศ มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง พกง.