วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน วิธีการเลือกซื้อปุ๋ย

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลก 

 ปุ๋ยนาโน วิธีการเลือกซื้อปุ๋ย

ตรวจฉลากตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยฉลากที่ภาชนะหรอหีบห่อบรรจุปุ๋ยต้องเป็นภาษาไทยและฉลากต้องแสดงดังนี้ สูตรปุ๋ย  ซื่อทางการคา้ และมีคําว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรยี์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยแคปซูล  ระบุที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตของผู้ผลิต ผู้นําเข้าปุ๋ย ผู้จําหน่าย
 เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรอหีบห่อบรรจุปุ๋ย  ทะเบียนปุ๋ย
 ปริมาณธาตุอาหารรับรอง อินทรียวัตถุรับรอง หรือจุลินทรีย์รับรอง น้ําหนักสุทธหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยตามระบบเมตริก วิธีการเกบรักษาของปุ๋ย   วัสดุรองรับของปุ๋ยนาโน  วันที่ผลิตและสิ้นอายุของปุ๋ยแคปซูล  ผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว ทนแล้ง ทนหนาว ไล่เพลี๊ย ไล่แมลง หอยเชอรี่ ปรับปรุงดิน

 อีเขียวนาโน แคปซูลเดียวเท่ากับ ปุ๋ยเม็ด 2 กระสอบ ใช้ได้ 2-4 ไร่ ยอดเยี่ยมจริงๆ

1 แคปซูล ราคา 150 บาท ... 20 แคปซูล (เท่ากับปุ๋ย 2 ตัน) ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น