วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน ปุ๋ยพันธ์ใหม่ขวัญใจเกษตรกรไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

อีเขียวนาโน 

สาระเรื่องปุ๋ย
 อีเขียวนา  ปลอดสารเคมี 100% 

สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยนาโนที่ใช้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับพืชและดินแต่ละชนิด ในไทยใช้มากถึงปุ๋ยปีละ 3 ล้านตัน หากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง จะสามารถลดปริมาณใช้ปุ๋ยได้มากกว่าร้อยละ 30 ทำให้ ประหยัดเงินค่าปุ๋ยได้มากถึง 8,000-10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานด้านเกษตรได้ทำเอกสาร คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ เช่น คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจตามค่าวิเคราะห์ของดินและตามลักษณะเนื้อดิน
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แต่เกษตรกรยังคงใช้ปุ๋ยในรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือใช้ปุ๋ยโดยไม่ได้นึกถึงความต้องการของดินหรือพืช มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมากพืชหนึ่ง พื้นที่เพาะปลูกมัน
สำปะหลังของประเทศไทยมีเท่ากับ 7,478,753 ไร่ มีผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 3,668 กิโลกรัมต่อไร่
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นทีเพาะปลูก เท่ากับ 4,124,456 ไร่  เป็นสัดส่วนที่สูงเมือเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ


อีเขียวนาโน999.com สั่งกี่แคปซูลก็ได้

อีเขียวนาโนของแท้ต้องมีหนังสือรับรองจากเซ็นทรัลแล็ป ม.เกษตรซุปเปอร์กรีน นาโน แค็ปซูล เป็นสารออร์แกนิคธรรมชาติ จึงปลอดภัยกับทุกคน


จังหวัดมหาสารคาม สามารถขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้มากขึน เพือให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่ ดังนั้นการวิจัยทดสอบอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมและประหยัดสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ได้เลือกแปลงข้าวโพดของเกษตรกรบ้านทิพย์โสต อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นแปลงทดลอง เนืองจากอำเภอโกสุมพิสัยเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของจังหวัด
และเลือกมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 เป็นพืชทดสอบเนื่องจากเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที
เกษตรกรในท้องถิ..นนิยมปลูกมากโดยให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู ซึ..งการ
วิจัยทดสอบการใช้อัตราปุ๋ยเคมีต่างกันสำหรับปลูกมันสำปะหลังจึงได้ดำเนินการศึกษาในฤดูปลูก
2548 ถึงฤดูปลูก 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสำปะหลัง

อีเขียวนาโน 1 แค็ปซูล  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น